Barcelona prohibirà circular als vehicles més contaminants a partir del 2020

L’Ajuntament de Barcelona impulsa el Pla contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona amb mesures estructurals i específiques per a episodis d’alta contaminació.

L’Ajuntament de Barcelona ha convocat la Taula Contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona on s’explicarà el Pla contra la Contaminació de Barcelona, que compta amb el vist-i-plau del Grup de Treball cientifico-tècnic de la Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona.

L’Informe de Salut 2015, presentat el 8 de novembre passat, ja va posar sobre la taula la necessitat de plantejar millores en la qualitat de l’aire com un dels principals reptes en matèria de salut, ja que se superen diversos valors límits de protecció de la salut i respecte a l’any anterior, els nivells dels principals contaminants han empitjorat.

En concret, la mitjana anual de diòxids de nitrogen (NO2) va augmentar un 11% i pel que fa a partícules (PM10), un 13%. També va créixer la presència de partícules més fines (PM2,5) en un 16%. Aquest increment està íntimament lligat amb l’increment de la mobilitat amb vehicles privats que ha sofert la ciutat. Amb aquests increments, la ciutat es manté per sota dels valors límit marcats per la Unió Europea però supera els que marca la OMS en relació als PM10 i PM2,5, i supera els valors límits de NO2 en les zones de trànsit intens.

La contaminació atmosfèrica és causa de mort prematura en malalties cardiovasculars i cerebrovasculars, i també amb malalties respiratòries i amb càncer de pulmó. També contribueix a fer més severes altres malalties, com l’asma, la malaltia pulmonar crònica, la pneumònia, la insuficiència cardíaca, la coronària, la hipertensió arterial, la diabetis, entre altres.

“Una mobilitat menys contaminant reduiria de forma important el nombre de morts relacionades amb la contaminació”

Estudis realitzats per ISGlobal a la ciutat de Barcelona han demostrat que la contaminació de l’aire urbà també té un efecte advers en la maduració del cervell dels infants, provocant canvis que afecten el domini funcional, i està associada a la reducció de la fertilitat.

Pla de mesures contra la contaminació atmosfèrica

El principal problema de Barcelona en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica, a diferència d’altres ciutats, té a veure amb els excessius nivells de contaminants mitjans al llarg de l’any i no només amb les puntes de contaminació, i per tant, cal treballar mesures estructurals, que impactin sobre el dia a dia, i no només centrar-se en l’àmbit de les mesures episòdiques, que passen molt pocs dies a l’any (la ciutat es troba en situació d’episodis de 2 a 4 dies a l’any). Tot i això, quan els nivells de contaminació superen determinats llindars cal actuar i per això també s’ha treballat el protocol per als nivells de contaminació.

Les mesures aniran encaminades a reduir els nivells dels 2 contaminats més problemàtics actualment a la ciutat: les partícules en suspensió (PM10) i els òxids de nitrogen (NO2).

“Barcelona impulsarà a partir del 2017 un pla de renovació dels vehicles més contaminants a canvi d’abonaments per al transport públic”

Per aconseguir la reducció del nivell de contaminació de l’aire cal actuar de forma coordinada i hi ha determinades competències, sobretot en àmbits com poden ser la mobilitat i les grans infraestructures, que necessiten del recolzament d’administracions de rang superior com son la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. S’està treballant aquesta governança compartida per tal de poder realitzar les mesures plantejades.

Les mesures estructurals han de venir per quedar-se i l’Ajuntament de Barcelona s’està plantejant un horitzó temporal situat a l’any 2020 pel qual s’ha d’haver posat en marxa de forma activa el conjunt de les 58 accions del Programa de Treball.

Mesures Estructurals

Entre les mesures estructurals que preveu el protocol, es contempla la creació de Zones d’intervenció ambiental especial on es podrà restringir el pas als vehicles més contaminants. Així, tot l’àmbit de la ciutat de Barcelona que quedi comprès dins el perímetre de les Rondes passarà a ser considerat Zona de Baixes Emissions (ZBE) i alhora es contemplarà la creació de zones de protecció addicional de l’ambient atmosfèric en els districtes i àmbits de la ciutat amb nivells més alts de contaminació i col·lectius més vulnerables.

“A partir de l’hivern 2017-2018, en coherència amb la proposta de l’AMB, els vehicles més contaminants no podran entrar a la ciutat els dies d’episodis per alts nivells de contaminació atmosfèrica per NO2”

D’acord amb aquesta nova zonificació, l’Ajuntament de Barcelona preveu restringir el pas en aquesta Zona de Baixes Emissions als vehicles més contaminants a partir de l’any 2020. Per tal de determinar a quins vehicles afectarà aquesta mesura, durant el 2017 el Govern municipal realitzarà una anàlisi en profunditat del parc circulant, amb la voluntat de determinar quines tipologies tindran restringit el pas.

Paral·lelament, s’avançarà per definir quines han de ser les zones de protecció addicional amb l’objectiu d’establir mesures concretes per aquests espais.

A banda, es continuarà treballant per desenvolupar totes les mesures contingudes en el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018: impulsar el transport públic (L10 sud, connexió de la xarxa de tramvia, desplegament de la nova xarxa de bus); desenvolupar el pla de Superilles i altres actuacions de pacificació; i en implantar l’Estratègia de la Bicicleta amb l’objectiu de gairebé triplicar l’actual nombre de quilòmetres de carrils bici. També en aquest marc, es vol incidir sobre la mobilitat a través de la regulació de l’aparcament (Ordenances Fiscals) i estendre les zones regulades (Àrea Verda) a la ciutat.

Les mesures estructurals també contemplen per primera vegada la creació d’un incentiu municipal per donar de baixa els vehicles contaminants a canvi d’abonaments de transport públic o Bicing, i altres iniciatives de fiscalitat ambiental, alhora que preveu mesures per maximitzar l’eficiència del servei de taxi i del repartiment de les mercaderies, atès el seu impacte sobre el funcionament de la ciutat. També es treballarà per aplicar campanyes de comunicació específiques i realitzar un pla de seguiment de salut on s’avaluïn l’impacte de les mesures en la lluita contra la contaminació.

El Pla també contempla mesures orientades a potenciar el compromís de les grans infraestructures i de tercers amb els objectius ambientals de la ciutat.

Mesures Episòdiques

El Protocol en casos d’episodi ambiental de contaminació entraria en funcionament a Barcelona a partir del 1 de gener de 2017 a partir d’un decret del gerent municipal. Les mesures en casos d’episodi ambiental seran d’implementació progressiva durant el mandat.

“Aquesta mesura, esdevindrà estructural a partir del 2020, quan els vehicles més contaminants tindran restringida la circulació a Barcelona de manera permanent”

S’ha arribat a l’ acord que qui activa i desactiva el protocol d’alts nivells de contaminació és la Generalitat de Catalunya, i s’activarien en 3 escenaris: seguiment atent, avis preventiu i episodi.

En cas d’avís preventiu per NO2 (160 µg/m3 (horari)):

– Comunicació a la població: panells d’informació variable, xarxes socials i webs municipals
– Activació de les campanyes de sensibilització: implantació de 2 punts de control de fums a la ciutat
– Priorització del transport públic envers del privat als accessos de la ciutat: implantació extraordinària de carrils Bus-VAO en vies d’accés a la ciutat. Mesura a aplicar com més tard a partir de l’hivern 2017-2018.
– Reforç de l’oferta de transport públic: reforç del transport públic mobilitzant vehicles addicionals i augmentant la freqüència del transport públic en general.

En cas d’avís preventiu per a PM10 (50 µg/m3 (diari)):

– Comunicació a la població: panells d’informació variable, xarxes socials i webs municipals
– Activació de les campanyes de sensibilització: implantació de 2 punts de control de fums a la ciutat
– Reg amb aigua freàtica de parcs i places no asfaltats i increment de reg dels carrers
– Prohibició de l’ús de bufadors en les tasques de neteja i el verd
– Comunicació a les activitats pulverulentes a les obres
– Intensificació del control del compliment del pla d’ambientalització de les obres

En cas d’episodi per NO2, (200 µg/m3 (horari)), a més a més:

– Encariment i posterior prohibició de l’aparcament regulat en calçada
– Impulsar abonaments de preus reduïts del transport públic
– Restricció de la circulació als vehicles més contaminants: mesura a aplicar a partir de l’hivern 2017-2018.

En cas d’episodi per PM10, (80 µg/m3 (diari) o més de 3 dies seguits 50 µg/m3 (diari):

– Prohibició de les activitats pulverulentes en obres

La Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona

L’Ajuntament va constituir la Taula Contra la Contaminació de l’Aire, el 24 de novembre del 2015, per treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació atmosfèrica, per plantejar accions i per definir els protocols d’actuació davant d’un possible episodi.

Aquesta Taula està integrada per tots els agents implicats: serveis municipals, grups municipals i diverses entitats i organitzacions de l’àmbit econòmic, social, ecologista, de la mobilitat, de la salut i del sector científic. La necessària complicitat del govern municipal amb la ciutadania i els agents socials, permet un efecte multiplicador que pot arribar a contribuir notablement a aconseguir una ciutat més saludable.

A més per reforçar una governança única de les administracions en el combat contra la contaminació de l’aire, també hi són convidats l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

De la Taula va emanar un Grup de Treball Científico-Tècnic per tal de desenvolupar el protocol d’episodis d’alta contaminació i determinar l’estratègia de les mesures estructurals a aplicar a la ciutat.

El Grup de Treball està integrat per experts de:

– Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)
– Institut de Salut Global, ISGlobal
– Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
– Agència de Salut Pública de Barcelona
– Ecologia Urbana (Qualitat Ambiental, Mobilitat i Infraestructures)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.