ICAEN i una cinquantena d’agents públics i privats proposen una nova normativa estatal per impulsar la mobilitat elèctrica.

L’objectiu de la proposta de “Ley de medidas de fomento para la electrificación del transporte por carretera” és eliminar barreres legals, tècniques, econòmiques i administratives per facilitar tant l’increment del parc de vehicles elèctrics com el desenvolupament de la infraestructura de recarrega.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) i una cinquantena d’agents públics i privats han signat l’adhesió a una proposició de llei que modifiqui la normativa estatal i permeti l’impuls de la mobilitat elèctrica a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol. Aquesta proposta de “Ley de medidas de fomento para la electrificación del transporte por carretera” té el suport d’empreses energètiques, de l’automoció, de fabricants d’equips tecnològics de recàrrega, d’empreses TIC, de centres tecnològics i de recerca referents en noves tecnologies energètiques, de despatxos d’advocats especialistes en energies renovables i també d’ administracions locals, i es pretén que els partits polítics l’assumeixin i la debatin al Congrés dels Diputats. L’acte ha estat presidit pel president de l’ICAEN i conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i la directora de l’ICAEN i coordinadora de la iniciativa, Assumpta Farran.

El conseller Baiget destaca que “es tracta d’una proposta catalana per afavorir la mobilitat elèctrica al país” fruit del consens entre el sector públic i el privat, i ha destacat que “hem fet tota la feina perquè els partits polítics no tinguin excusa i aquesta iniciativa sigui una de les primeres que es tramiti aquesta nova legislatura”.

“El redactat, que suposa la modificació de 7 normatives bàsiques, es presentarà a tots els partits polítics amb representació al Congrés de Diputats perquè en proposin el seu tràmit i aprovació”

La proposició de Llei es presentarà als diferents grups polítics del Congrés del Diputats per tal que la presentin i tramitin en l’actual legislatura. El text suposa la modificació de 7 normatives de caràcter bàsic estatals, entre les quals hi figuren 3 lleis, 2 reals decrets legislatius i 2 reals decrets. Els marcs reguladors que es veuen afectats són la Llei del Sector Elèctric, la Llei de Trànsit i Circulació, la Llei d’Hisendes Locals, la Llei que regula els contractes d’aparcaments, la Llei d’Impostos Especials, així com els reals decrets que regulen les activitats de transport, distribució i comercialització d’electricitat i la regulació dels gestors de càrrega. A més, també incorpora nous articles per tal de dissenyar un mecanisme estable d’ajuts econòmics per a l’adquisició de vehicles elèctrics.

page2_img1

La identificació de les barreres que limiten el desenvolupament de la mobilitat elèctrica i l’elaboració de la noves propostes normatives ha anat a càrrec del grup de treball de normativa del Pla estratègic per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per al Vehicle Elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC). L’articulat de la proposta de proposició de “Ley de Medidas de fomento para la electrificación del transporte por carretera“ incideix en:

– Simplificar la figura del gestor de recàrrega, per tal que sigui més accessible a totes les empreses i a les administracions públiques oferir la recàrrega d’electricitat sempre i quan ho facin de forma gratuïta. Aquesta mesura facilitaria que centres comercials, establiments hotelers, centres d’oci, empreses d’aparcaments d’ús públic i també les administracions locals puguin facilitar la recàrrega, generalment a baixa potència, sense costos que la facin inviable i amb plena seguretat jurídica.

– Reduir els costos fixos del sistema elèctric per a la infraestructura estratègica de recàrrega ràpida mentre la mobilitat elèctrica no assoleixi el volum necessari que permeti la viabilitat de models de negoci vinculats a aquesta modalitat.

– Incorporar la possibilitat que els municipis puguin realitzar bonificacions de fins al 100% en l’impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles elèctrics.

– Establir en el 15% el mínim de places d’aparcament públics o de rotació dotades amb infraestructura de recàrrega normal. Aquesta xifra s’hauria d’assolir l’1 de gener de 2019. De manera complementària, es proposa la no necessitat de disposar d’escomeses independents quan la potència a utilitzar per a la recàrrega de vehicles elèctrics sigui inferior al 25% de la potència ja contractada, fet que suposa un estalvi econòmic per al titular de la infraestructura.

– Fixar en el 5% el mínim de places d’estacionaments municipals de caràcter públic i en via pública dotats amb recàrrega elèctrica normal per als municipis de més de 20.000 habitants. Aquestes places haurien de tenir una reserva preferent entre les 20.00 i les 7.00 hores, per tal de traslladar els consums als horaris de menys demanda i així facilitar la gestió del sistema elèctric. Aquesta mesura hauria d’estar implementada l’ 1 de gener de 2018.

– Engegar un pla estable d’ajuts econòmics per al vehicle elèctric ininterromput fins l’any 2020, dotat amb un mínim de 20 milions d’euros anual, per evitar que les vendes es concentrin en moment determinats i després quedin aturades fins a l’aprovació de nous ajuts, com succeeix actualment. El pressupost total a dedicar a aquest pla plurianual en la seva totalitat seria molt inferior al que es dedica a cada edició del pla PIVE. L’Estat espanyol només ha dedicat 4,6 milions d’euros a aquest concepte el 2016, molt per sota de les xifres d’altres països europeus.

El mateix grup de treball també ha treballat en identificar les modificacions legislatives necessàries a l’ordenament jurídic català, fonamentalment per impulsar el sector, garantir la interoperabilitat i funcionament dels sistemes de recàrrega, i simplificar els tràmits d’autorització i llicències municipals mitjançant la figura de la declaració responsable. Aquestes mesures es proposaran en el tràmit d’esmenes de la llei del Canvi Climàtic, actualment al Parlament de Catalunya.

“La iniciativa s’emmarca dins del Pla estratègic per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per al Vehicle Elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC), està liderada per l’ICAEN i és fruit de la cooperació entre empreses energètiques, de l’automoció, fabricants d’equips tecnològics de recàrrega, d’empreses TIC, centres tecnològics i de recerca referents en noves tecnologies energètiques i despatxos d’advocats, entre d’altres”

Pel que fa a la interpretació de determinats reals decrets que afecten a la construcció de nous edificis d’habitatges, el grup de treball de normativa, en aquest cas liderat per l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis (APCE) i Endesa, farà arribar al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital les seves consideracions, que han de permetre un mercat amb major seguretat jurídica i més eficient per a totes les parts.

La iniciativa aposta per un model de recàrrega que maximitzi el cost-benefici de la mateixa, amb un sistema piramidal que tingui a la base la càrrega vinculada lenta i a la part alta la recàrrega ràpida estratègica. Es considera que amb 350 emplaçaments estratègics per a la càrrega ràpida n’hi hauria prou per donar cobertura a tot l’Estat, i que es requeririen més de 20 milions de punts de recàrrega vinculada.

Compliment del PIRVEC

El Pla estratègic per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per al Vehicle Elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC) és l’instrument impulsat pel Govern, a través de l’ICAEN, en la seva política per avançar cap a un nou model energètic més sostenible i que agrupa una setantena d’agents. El PIRVEC, dotat amb 5,8 milions d’euros, pretén convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que està de pas per la xarxa viària catalana.

La finalitat del PIRVEC és facilitar l’augment del nombre de vehicles elèctrics privats, donar confiança a les empreses perquè apostin per la mobilitat elèctrica en la renovació de flotes de transport professional, afavorir que els municipis catalans puguin aplicar mesures de millora de la qualitat de l’aire i de diversificació energètica, i impulsar nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica.

En el marc del PIRVEC, aquest estiu ha entrat en servei la primera fase de la xarxa de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics de Catalunya. A més, la Generalitat ja aplica altres mesures de foment i incentiu de la mobilitat elèctrica, com la gratuïtat de les autopistes de la seva titularitat, acords de formació amb gremis d’instal·ladors o programes d’assessorament als administradors de finques i als promotors i constructors d’edificis, entre d’altres.

Agents signants

Els signants de la proposta “Ley de medidas de fomento para la electrificación del transporte por carretera”

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Asociació Catalana de Municipis (ACM)
Asociación de Empresas Electricas (ASEME)
Associació Catalana Promotora Vehicle Elèctric Volt-Tour
Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE)
BMW IBERICA S.A.
Bonpreu
Centro de Innovación y Tecnologia UPC (CITCEA-UPC)
CIRCUTOR S.A.
Clúster de la Industria d’Automoció de Catalunya (CIAC)
Cooltres Motos S.L.
Cluster Eficiència Energètica Catalunya (CEEC)
Col·legi Enginyers Tècnics de Barcelona (Enginyers BCN)
Conducetuciudad
Consell de Gremis
CREAFUTUR
Diputació de Barcelona
Electromaps
Electric Parking Solutions
Enchufing
ENDESA ENERGIA
Estabanell Energia
Etecnic Mobilitat Elèctrica
Evectra Mobility Services S.L.
Expoelèctric
Factor Energia
Fagom Efficiency
Fastned
Federació Catalana d’Associacions Empresarials (FERCA CATALUNYA)
Grup de Gestors Energètics (GGE)
Grup Soler
HOLALUZ
Holtrop S.L.P.
Inkoo Engineering S.L.
Institut Català d’Energia
Institut Cerdà
Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
NISSAN
PIRIS EV
PLACE TO PLUG, S.L.
RACC
RENAULT
Secartys
SIMON S.A.
Som Energia
Som Mobilitat
Tentia Services & Solutions
URBASER S.A.
Volkswagen Group España Distribución
Wallbox

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.