S’activa el pla taxi elèctric a Barcelona

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha signat la primera resolució de convocatòria de subvencions per a fomentar l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Aquesta mesura té com a objectiu potenciar la disminució del consum energètic i dels contaminants atmosfèrics a través de la renovació dels vehicles per models de menor consum i que generen menys diòxid de carboni (CO2), òxids de nitrogen (NOx) i partícules.

El sector del taxi es considera prioritari pel que fa a l’adquisició d’aquest tipus de vehicles “nets”, atès que la seva flota realitza desplaçaments quantitativament molt significatius, de més de 50.000 km anuals per vehicle, bàsicament en zones urbanes densament poblades.

La resolució, preveu destinar 150.000 euros a incentivar la renovació. En concret, 100.000 euros es destinaran a les actuacions de compra de cotxes elèctrics purs i 50.000 més elèctrics d’autonomia estesa i híbrids endollables, híbrids no endollables de gasolina amb emissions inferiors o iguals a 120 g CO2 / km i 60 mg NOx / km (Euro 5 o superior), o els que empren com a font d’energia GLP i gas natural, o bifuels amb motor de gasolina.

Els ajuts, de fins a 4.000 euros per elèctrics purs, i fins a 1.000 per a la resta, s’articulen per compensar part del sobrecost en què incorre el titular de la llicència de taxi a la compra d’un vehicle de baixes emissions.

Aquests incentius formen part de les mesures establertes en el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric que va aprovar el Govern el passat mes de setembre.

El pla busca reduir la contaminació atmosfèrica local als municipis del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per sobrepassar els valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per al diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Altres línies d’ajudes que ha posat en marxa la Generalitat relacionades amb les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire són les tarifes socials del transport públic, els descomptes en peatges i accés al carril Bus-VAO, i els cursos de conducció eficient per a empreses i entitats.