Aprovat el pla d’ajuts a la mobilitat elèctrica i sostenible MOVEA 2016

A partir del dimecres 24 de Febrer es poden fer les sol·licituds al WEB del Pla Movea.

El pla MOVEA que regula les ajudes als vehicles moguts per energies alternatives manté les quantitats del pla MOVELE de l’any 2015 destinades al vehicles elèctrics i inclou ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega públics, tant semi-ràpids com ràpids.

El pla Movea, impulsat pel Govern d’Espanya, està dotat d’un total de 16,6 milions d’euros, distribuits de la següent manera:

– 13.300.000 euros per a la compra de vehicles elèctrics i punts de recàrrega
– 3.300.000 euros per a la resta de vehicles propulsats amb energia sostenible.

Els 16,6 milions d’euros del pla es distribueixen de la següent manera:

Ajudes per la compra de vehicles:

El pla distribueix els imports depenent de la tipologia de vehicles:
– Vehicles elèctrics: Turismes (M1), quadricicles lleugers (L6e) i pesats (L7e): 4.500.000 €
– Autobusos o autocars (M2, M3), furgonetes, furgons, camions lleugers i camions (N1, N2, N3): 3.800.000 €
– Motocicletes (L3e, L4e, L5e): 300.000 €
– Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric: 200.000 €
– Vehicles propulsats per Gas Natural (GNC, GNL, bifuel): 2.000.000 €
– Vehicles propulsats per Gas liquat del petroli (GLP, bifuel): 1.300.000 €

L’ajuda que es dóna depen de l’autonomia sense cap recàrrega que ofereix cada vehicle:

De 15 a 40 km: 2.700 €
De 40 a 90 km: 3.700 €
Més de 90 km: 5.500 €

Ajudes per la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics:

El pla distribueix els imports depenent de la velocitat de la recàrrega:
Semiràpida: 1.000.000 euros
Ràpida: 3.500.000 euros

Aquests imports, per cada punt, es divideixen en:

1.000 € per al punt de recàrrega vinculat

2.000 € punt públic de recàrrega semi-ràpida

15.000 € punt públic de recàrrega ràpida

Són incompatibles amb qualsevol altra subvenció, ajut, ingrés o recurs atorgada per l’Administració General de l’Estat per a la mateixa finalitat.
En el cas que s’apliquin subvencions d’altres administracions públiques o ens públics o privats, l’import no podrà superar el preu de venda abans d’impostos del vehicle o el cost d’inversió en el punt de recàrrega.
Els ajuts es destinaran a l’adquisició directa oa l’adquisició per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per renting (també anomenat leasing operatiu)
Aquestes subvencions, en el cas que el concepte subvencionable sigui l’adquisició de vehicles, excepte el cas de vehicles de categories M2, N2, M3 i N3 estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm 1407 / 2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis

Beneficiaris i condicions:

Autònoms, persones físiques, empreses privades, entitats locals i les entitats públiques vinculades o dependents de la mateixa, les administracions de les comunitats autònomes i les entitats públiques vinculades o dependents de la mateixa i altres entitats públiques vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat.

Algunes condicions per als vehicles:

– M1 i N1 han de complir Euro 5 o Euro 6: Emissions de C02 de menys de 160 gr / km
– L i bicicletes elèctriques: homologats com a vehicles elèctrics
– Motocicletes: bateries de liti amb una potència igual o superior a 3 kWh i una autonomia mínima en mode elèctric de 70 km.
– Bicicletes elèctriques amb bateria de liti, sistema pedelec (Norma UNE-EN 15194: 2009) i que comptin amb identificació del número de bastidor i número de sèrie de la bateria.
– Inclou els vehicles elèctrics de fins a sis mesos d’antiguitat matriculats pels concessionaris.
– Les adquisicions en la modalitat de renting han de tenir una durada mínima de 2 anys
– Infraestructura de recàrrega pública. Inclou l’obra civil, instal·lacions, cablejats i punt de connexió necessaris per a la posada en servei d’un sistema de recàrrega ràpida o semiràpida en Mode 3 o Mode 4, i estàndard UNE-EN 61851
– Es limiten les ajudes a un vehicle per beneficiari per al cas de persones físiques i 35 vehicles per al cas d’empreses i altres tipus de persones jurídiques.
– En les categories M2, N2, M3 i N3, serà obligatori el desballestament d’un vehicle de més de set anys de les seves categories M o N. El desballestament no serà obligatori per al cas dels vehicles de categories M1 i N1, encara que els sol·licitants que així ho acreditin rebran un ajut addicional de 750 euros.
– Es defineix com a sistema de càrrega semiràpida a aquell amb una potència igual o superior a 15 kW, i inferior a 40 kW. Es defineix com a sistema de càrrega ràpida a aquell amb una potència igual o superior a 40 kW.

Vigència.

El programa té efectes des de l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i finalitzarà el 15 d’octubre de 2016, o, si passés abans, quan s’esgotin els pressupostos disponibles que estableix l’

Transferència de les reserves del Pla Movele 2015 (Disposició addicional segona)

Les reserves provisionals realitzades en el Programa MOVELE 2015 i que no hagin pogut ser activades per esgotament del pressupost a 31 de desembre de 2015, seran transferides al Pla MOVEA, amb càrrec al seu pressupost, havent de complir a tots els efectes amb el contingut en el present Reial decret per a l’obtenció de l’ajut.

Vehicle de demostració

El Reial decret inclou la necessitat de facilitar vehicles de demostració per a la venda “Per tal d’afavorir l’assoliment dels objectius perseguits per MOVEA” i “tenint en compte l’elevat cost que encara tenen a dia d’avui, en relació amb els vehicles de tecnologies convencionals, i al seu relatiu desconeixement en el mercat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.